Adult chat xxx babble Sexchatting websites with no registration and no emails or username and no membership

Posted by / 26-Oct-2017 01:09

Word: kahig Active Verb: kumahig Passive Verb: kahigin English Definition: 1) scratching off a loose surface, as soil scratched off by chickens (noun) 2) to scratch off (verb) Examples: 1) Kumahig ng lupa ang manok.

(Eat the roasted pig.) Word: kalabit Active Verb: kumalabit Passive Verb: kalabitin English Definition: 1) touching with the tip of the finger (noun) 2) to touch with a finger (ver) Examples: 1) Huwag kang mangalabit ng hindi mo kakilala.(Wave at Ana.) Word: kawit1 Active Verb: magkawit Passive Verb: ikawit English Definition: 1) hook (noun) 2) to get hooked (verb) 3) to get hooked accidentally -- MAKAWIT(verb) 4) to hook something -- MAGKAWIT, IKAWIT, KAWITIN (verb) L2 Definition: Notes: Examples: 1) Kumawit ang pantalon niya sa pako.(His trousers got hooked on the nail.) 2) Magingat ka sa paglalakad at baka makawit ang pantalon mo sa pako.(Don't touch anyone you don't know.) 2) Kalabitin mo si Juan para gumising na siya.(Touch Juan so he will get up from sleep.) Word: kalabos Passive Verb: ikinalabos English Definition: 1) prisoner (noun) 2) to be imprisoned (verb) L2 Definition: Notes: Spanish Examples: Ikinalabos siya ng pulis.

Adult chat xxx babble-66Adult chat xxx babble-85Adult chat xxx babble-19

(He just scratched his head.) 2) Magkamot ka na lang ng ulo.